Giáo viên

on

Phân công lịch giảng dạy cho giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Stt Giáo viên dạy Môn học Tên lớp Tg Điểm M Điểm 15′ Điểm 45′ Điểm HK
1 Lê Thị Mai Âm nhạc 1A
2 Lê Thị Mai Âm nhạc 1B
3 Lê Thị Mai Âm nhạc 1C
4 Lê Thị Mai Âm nhạc 1D
5 Lê Thị Mai Âm nhạc 1E
6 Lê Thị Mai Âm nhạc 1G
7 Lê Thị Mai Âm nhạc 2A
8 Lê Thị Mai Âm nhạc 2B
9 Lê Thị Mai Âm nhạc 2C
10 Lê Thị Mai Âm nhạc 2D
11 Lê Thị Mai Âm nhạc 2E
12 Lê Thị Mai Âm nhạc 3A
13 Lê Thị Mai Âm nhạc 3B
14 Lê Thị Mai Âm nhạc 3C
15 Lê Thị Mai Âm nhạc 3D
16 Lê Thị Mai Âm nhạc 4A
17 Nguyễn Thị Nguyệt Âm nhạc 4B
18 Lê Thị Mai Âm nhạc 4C
19 Nguyễn Thị Nguyệt Âm nhạc 4D
20 Nguyễn Thị Nguyệt Âm nhạc 4E
21 Lê Thị Mai Âm nhạc 5A
22 Lê Thị Mai Âm nhạc 5B
23 Lê Thị Mai Âm nhạc 5C
24 Lê Thị Mai Âm nhạc 5D
25 Lê Thị Mai Âm nhạc 5E
26 Lê Thị Mai Âm nhạc 5G
27 Vũ Thị Tuyết Đạo đức 1A
28 Trần Thị Thu Đạo đức 1B
29 Vũ Thị Tuyết Đạo đức 1C
30 Vũ Thị Tuyết Đạo đức 1D
31 Vũ Thị Tuyết Đạo đức 1E
32 Vũ Thị Tuyết Đạo đức 1G
33 Vũ Thị Tuyết Đạo đức 2A
34 Nguyễn Thị Lan Anh Đạo đức 2B
35 Nguyễn Thị Lan Anh Đạo đức 2C
36 Nguyễn Thị Lan Anh Đạo đức 2D
37 Nguyễn Thị Lan Anh Đạo đức 2E
38 Đỗ Thị Tho Đạo đức 3A
39 Nghiêm Thị Việt Anh Đạo đức 3B
40 Vũ Anh Thư Đạo đức 3C
41 Trần Thị Mai Đạo đức 3D
42 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 4A
43 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 4B
44 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 4C
45 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 4D
46 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 4E
47 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 5A
48 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 5B
49 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 5C
50 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 5D
51 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 5E
52 Dương Thị Hồng Hạnh Đạo đức 5G
53 Nguyễn Thị Lý Địa lí 4A
54 Thái Thị Hồng Lê Địa lí 4B
55 Vũ Thị Loan Địa lí 4C
56 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng Địa lí 4D
57 Trần Thị Thu Địa lí 4E
58 Trần Thị Thanh Hà Địa lí 5A
59 Trần Thị Hoà Địa lí 5B
60 Bùi Thị Phượng Địa lí 5C
61 Trần Thị Thu Địa lí 5D
62 Nguyễn Thị Hồng Thắm Địa lí 5E
63 Trần Thị Thu Địa lí 5G
64 Nguyễn Thị Lý Khoa học 4A
65 Thái Thị Hồng Lê Khoa học 4B
66 Vũ Thị Loan Khoa học 4C
67 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng Khoa học 4D
68 Vũ Thị Hồng Nhung Khoa học 4E
69 Trần Thị Thanh Hà Khoa học 5A
70 Trần Thị Hoà Khoa học 5B
71 Bùi Thị Phượng Khoa học 5C
72 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa học 5D
73 Nguyễn Thị Hồng Thắm Khoa học 5E
74 Vũ Thị Thu Lan Khoa học 5G
75 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 4A
76 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 4B
77 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 4C
78 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 4D
79 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 4E
80 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 5A
81 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 5B
82 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 5C
83 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 5D
84 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 5E
85 Dương Thị Hồng Hạnh Kĩ thuật 5G
86 Nguyễn Thị Lý Lịch sử 4A
87 Thái Thị Hồng Lê Lịch sử 4B
88 Vũ Thị Loan Lịch sử 4C
89 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng Lịch sử 4D
90 Phạm Thị Thu Hằng Lịch sử 4E
91 Trần Thị Thanh Hà Lịch sử 5A
92 Trần Thị Hoà Lịch sử 5B
93 Nguyễn Thị Lan Anh Lịch sử 5C
94 Trần Thị Thu Lịch sử 5D
95 Nguyễn Thị Hồng Thắm Lịch sử 5E
96 Trần Thị Thu Lịch sử 5G
97 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 1A
98 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 1B
99 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 1C
100 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 1D
101 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 1E
102 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 1G
103 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 2A
104 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 2B
105 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 2C
106 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 2D
107 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 2E
108 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 3A
109 Phạm Thị Hồng Thủy Mĩ thuật 3B
110 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 3C
111 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 3D
112 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 4A
113 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 4B
114 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 4C
115 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 4D
116 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 4E
117 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 5A
118 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 5B
119 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 5C
120 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 5D
121 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 5E
122 Đặng Thị Hà Mĩ thuật 5G
123 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 1A
124 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 1B
125 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 1C
126 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 1D
127 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 1E
128 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 1G
129 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 2A
130 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 2B
131 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 2C
132 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 2D
133 Đào Thị Phương Ngoại ngữ 2E
134 Nguyễn Thị Hoài Ngoại ngữ 3A
135 Nguyễn Thị Hoài Ngoại ngữ 3B
136 Nguyễn Thị Hoài Ngoại ngữ 3C
137 Nguyễn Thị Hoài Ngoại ngữ 3D
138 Doãn Thu Hiền Ngoại ngữ 4A
139 Doãn Thu Hiền Ngoại ngữ 4B
140 Doãn Thu Hiền Ngoại ngữ 4C
141 Doãn Thu Hiền Ngoại ngữ 4D
142 Doãn Thu Hiền Ngoại ngữ 4E
143 Hoàng Thu Ngàn Ngoại ngữ 5A
144 Nguyễn Thị Hoài Ngoại ngữ 5B
145 Hoàng Thu Ngàn Ngoại ngữ 5C
146 Hoàng Thu Ngàn Ngoại ngữ 5D
147 Hoàng Thu Ngàn Ngoại ngữ 5E
148 Hoàng Thu Ngàn Ngoại ngữ 5G
149 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 1A
150 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 1B
151 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 1C
152 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 1D
153 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 1E
154 Vũ Tường Việt Thể dục 1G
155 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 2A
156 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 2B
157 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 2C
158 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 2D
159 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 2E
160 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 3A
161 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 3B
162 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 3C
163 Nguyễn Văn Tùng Thể dục 3D
164 Vũ Tường Việt Thể dục 4A
165 Vũ Tường Việt Thể dục 4B
166 Vũ Tường Việt Thể dục 4C
167 Vũ Tường Việt Thể dục 4D
168 Vũ Tường Việt Thể dục 4E
169 Vũ Tường Việt Thể dục 5A
170 Vũ Tường Việt Thể dục 5B
171 Vũ Tường Việt Thể dục 5C
172 Vũ Tường Việt Thể dục 5D
173 Vũ Tường Việt Thể dục 5E
174 Vũ Tường Việt Thể dục 5G
175 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 1A
176 Nguyễn Thị Lan Anh Thủ công 1B
177 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 1C
178 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 1D
179 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 1E
180 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 1G
181 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 2A
182 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 2B
183 Trần Thị Thu Thủ công 2C
184 Phạm Thị Hồng Thủy Thủ công 2D
185 Trần Thị Thu Thủ công 2E
186 Nguyễn Thị Lan Anh Thủ công 3A
187 Nguyễn Thị Lan Anh Thủ công 3B
188 Nguyễn Thị Lan Anh Thủ công 3C
189 Nguyễn Thị Lan Anh Thủ công 3D
190 Phạm Hương Quỳnh Tiếng Việt 1A
191 Phạm Thùy Dung Tiếng Việt 1B
192 Đoàn Thị Thanh Nga Tiếng Việt 1C
193 Nguyễn Thị Mai Tiếng Việt 1D
194 Phạm Thị Hương Tiếng Việt 1E
195 Nguyễn Thị Ngân Tiếng Việt 1G
196 Trần Khánh Trang Tiếng Việt 2A
197 Nguyễn Thị Dung Tiếng Việt 2B
198 Vũ Thị Hường Tiếng Việt 2C
199 Đỗ Kim Thanh Tiếng Việt 2D
200 Nguyễn Thị Thục Quyên Tiếng Việt 2E
201 Đỗ Thị Tho Tiếng Việt 3A
202 Nghiêm Thị Việt Anh Tiếng Việt 3B
203 Vũ Anh Thư Tiếng Việt 3C
204 Trần Thị Mai Tiếng Việt 3D
205 Nguyễn Thị Lý Tiếng Việt 4A
206 Thái Thị Hồng Lê Tiếng Việt 4B
207 Vũ Thị Loan Tiếng Việt 4C
208 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng Tiếng Việt 4D
209 Vũ Thị Hồng Nhung Tiếng Việt 4E
210 Trần Thị Thanh Hà Tiếng Việt 5A
211 Trần Thị Hoà Tiếng Việt 5B
212 Bùi Thị Phượng Tiếng Việt 5C
213 Nguyễn Thị Thu Hằng Tiếng Việt 5D
214 Nguyễn Thị Hồng Thắm Tiếng Việt 5E
215 Vũ Thị Thu Lan Tiếng Việt 5G
216 Lê Thị Thu Thảo Tin học 2A
217 Lê Thị Thu Thảo Tin học 2B
218 Lê Thị Thu Thảo Tin học 2C
219 Lê Thị Thu Thảo Tin học 2D
220 Lê Thị Thu Thảo Tin học 2E
221 Lê Thị Thu Thảo Tin học 3A
222 Lê Thị Thu Thảo Tin học 3B
223 Lê Thị Thu Thảo Tin học 3C
224 Lê Thị Thu Thảo Tin học 3D
225 Lê Thị Thu Thảo Tin học 4A
226 Lê Thị Thu Thảo Tin học 4B
227 Lê Thị Thu Thảo Tin học 4C
228 Lê Thị Thu Thảo Tin học 4D
229 Lê Thị Thu Thảo Tin học 4E
230 Lê Thị Thu Thảo Tin học 5A
231 Lê Thị Thu Thảo Tin học 5B
232 Lê Thị Thu Thảo Tin học 5C
233 Lê Thị Thu Thảo Tin học 5D
234 Lê Thị Thu Thảo Tin học 5E
235 Lê Thị Thu Thảo Tin học 5G
236 Nguyễn Thị Minh Ngọc TN&XH 1A
237 Nguyễn Thị Minh Ngọc TN&XH 1B
238 Nguyễn Thị Minh Ngọc TN&XH 1C
239 Nguyễn Thị Minh Ngọc TN&XH 1D
240 Nguyễn Thị Minh Ngọc TN&XH 1E
241 Nguyễn Thị Minh Ngọc TN&XH 1G
242 Nguyễn Thị Lan Anh TN&XH 2A
243 Trần Thị Thu TN&XH 2B
244 Trần Thị Thu TN&XH 2C
245 Trần Thị Thu TN&XH 2D
246 Trần Thị Thu TN&XH 2E
247 Nguyễn Thị Lan Anh TN&XH 3A
248 Nguyễn Thị Lan Anh TN&XH 3B
249 Nguyễn Thị Lan Anh TN&XH 3C
250 Nguyễn Thị Lan Anh TN&XH 3D
251 Nguyễn Thị Lan Anh TN&XH 3E
252 Phạm Hương Quỳnh Toán 1A
253 Phạm Thùy Dung Toán 1B
254 Đoàn Thị Thanh Nga Toán 1C
255 Nguyễn Thị Mai Toán 1D
256 Phạm Thị Hương Toán 1E
257 Nguyễn Thị Ngân Toán 1G
258 Trần Khánh Trang Toán 2A
259 Nguyễn Thị Dung Toán 2B
260 Vũ Thị Hường Toán 2C
261 Đỗ Kim Thanh Toán 2D
262 Nguyễn Thị Thục Quyên Toán 2E
263 Đỗ Thị Tho Toán 3A
264 Nghiêm Thị Việt Anh Toán 3B
265 Vũ Anh Thư Toán 3C
266 Trần Thị Mai Toán 3D
267 Nguyễn Thị Lý Toán 4A
268 Thái Thị Hồng Lê Toán 4B
269 Vũ Thị Loan Toán 4C
270 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng Toán 4D
271 Vũ Thị Hồng Nhung Toán 4E
272 Trần Thị Thanh Hà Toán 5A
273 Trần Thị Hoà Toán 5B
274 Bùi Thị Phượng Toán 5C
275 Nguyễn Thị Thu Hằng Toán 5D
276 Nguyễn Thị Hồng Thắm Toán 5E
277 Vũ Thị Thu Lan Toán 5G